HUURVOORWAARDEN

HUURVOORWAARDEN  Chalet “de Hoge Kempen”

Chalet “de Hoge Kempen” wordt vertegenwoordigt door Dhr Peters (hierna te noemen:“Verhuurder”)

De volgende huurvoorwaarden gelden voor de verhuur van vakantiewoningen aan huurder.

 

Reserveren/Boekingingen
1.1
De aanvaarding kan alleen plaatsvinden via verhuurder.
1.2
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) huurder(s) is (zijn) voor zijn (hun) deel aansprakelijk.
1.3
Alle in de website opgenomen gegevens maken deel uit van de overeenkomst.
Boekingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per internet gemaakt worden. Zowel telefonische (mondeling) als
schriftelijk gemaakte boekingen zijn bindend.
1.4
Het geboekte chalet is voor maximaal 5 personen. Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.5
De persoonsgegevens van alle personen die in het gehuurde zullen verblijven dienen in
verband met veiligheid kenbaar te zijn bij de parkbeheerder.

 

Betalingsvoorwaarden
2.1
Bij reservering ontvangt u bankgegevens per email waarheen het bedrag incl. de borg moet worden overgemaakt.
2.2

Kostenloos annuleren mogelijk tot 30 dagen voor datum reservering.
Volgende tarieven worden in rekening gebracht indien er binnen 30 dagen voor reservering wordt geannuleerd.

1 dag voor reservering : 90%
2 tot 7 dagen voor reservering : 75%
8 tot 14 dagen voor reservering : 55%
15 tot 20 dagen voor reservering : 35%
30 tot 21 dagen voor reservering : 15%

Het is derhalve te adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geannuleerd op de dag van verzuim. Verhuurder heeft het recht om de daar
voor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 2.2 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Huursom
3.1
De gepubliceerde huursom is exclusief een annuleringskostenverzekering. Huurder is
derhalve zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dergelijke verzekering.
3.2
De gepubliceerde huursom is exclusief parkkosten. Deze dient men te voldoen bij de parkbeheerder.
3.3
Na tijdige betaling van de gehele huursom zal verhuurder voor de aankomstdatum van het
geboekte verblijf de huursom niet wijzigen.
Aantal deelnemers
4.1
De beschrijving van de woningen vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen van het geboekte.
Dit aantal mag nooit overschreden worden. Bij overschrijding wordt de
huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het chalet geweigerd zonder aanspraak tot restitutie van de huursom.

 

Roken
Niet toegestaan in het chalet.

 

Huisdieren
Niet toegestaan

 

Annulering, wijziging door de huurder, vervangende huurder
6.1
De huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of veranderen of een
vervangende huurder aanwijzen. Dit dient in elk geval schriftelijk te worden meegedeeld en
nieuwe huurder dient te worden geaccepteerd door verhuurder.

 

Verantwoordelijkheid van verhuurder
7.1
Verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid op de website en beschrijving van het
huurobject.
7.2
Verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke
punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Verhuurder zal binnen 48 uur een
alternatief minstens gelijkwaardig voorstel aanbieden. Indien huurder hiermee niet akkoord gaat,
dient deze dit binnen 3 dagen te melden. In dat geval heeft verhuurder het recht de
overeenkomst op te zeggen. De Huurder heeft in dat geval recht op restitutie of kwijtschelding
van de huursom.
7.3
Verhuurder heeft ook het recht de overeenkomst op niet wezenlijke punten te wijzigen
wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de huurder de overeenkomst slechts
afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

 

Uitsluiting van verantwoordelijkheid
8.1
Verhuurder is niet verantwoordelijk voor veranderingen die geen betrekking hebben op het
huurobject, zoals bijvoorbeeld adviezen van waterschap in verband met de kwaliteit van
zwemwater, alsmede plaatselijke tarieven/belastingen en voor weg en andere bouwwerkzaamheden, enz.
8.2
In geval van annulering
door overmacht zoals, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaar e.d. kan verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden.
8.3
Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.
8.4
Verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die aan personen en/of
bezittingen van personen wordt toegebracht door gebruik van de in de gehuurde aanwezige voorzieningen.

 

Verantwoordelijkheid huurder
9.1
De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde conform de
regels die uiteen zijn gezet in de gebruiksaanwijzing van het gehuurde. Huurder is aansprakelijk
voor eventuele schades die door huurder of medehuurders veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar
verblijf.
9.2
De huurder is verplicht het huis in opgeruimde staat achter te laten conform het gestelde in
de gebruiksaanwijzing van het gehuurde. Schoonmaakkosten zijn inbegrepen in de huursom.
Klachten met betrekking tot het gehuurde/meldingsplicht
10.1
Eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende de gehuurde accommodatie dient u
altijd onverwijld te melden bij de verhuurder of het sleuteladres.
10.2
Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet u uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer
een schriftelijk en gemotiveerd schrijven indienen bij verhuurder
10.3
Een vroegtijdig vertrek, zonder verhuurder daarvan op de hoogte te hebben gebracht, of
het zich niet houden aan punt 11.1 vrijwaart verhuurder van elke acceptatie van een klacht of elke vorm van restitutie.
Klachten van derden jegens huurder/meldingsplicht
11.1
Eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende overlast welke veroorzaakt wordt door
huurder dienen bij huurder te worden gemeld zodat huurder de mogelijkheid heeft om de
overlast te verhelpen.
11.2
Verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst terstond te ontbinden indien sprake is
van herhaaldelijke ernstige overlast voor naastgelegen woningen
.
Huurder maakt dan geen aanspraak op enige vorm van restitutie.

Comments are Closed